Home » Subject » History » Study Material » Index : Ancient Place Names And Historic Sitesm

INDEX :

ANCIENT PLACE NAMES AND HISTORIC SITES

Bamiyan Kapsa Pushkalavati
Purushpura (Peshawar) Massage Sahabazgarhi
Manshere Taxila Burzahom
Srinagar Sakala Mehrgarh
Marappa (Hariyupa?) Yaudheya Jalandhara
Rupar Kalibangan Banavali
Thanesvara Kalsi Topra
Kurukshetra Alamgirpur Hastinapur
Indraprastha Ahicchatra Mathura
Kampilya Kanyakubja Sravasti
Niglava Ayodhya Rummindei
Kapilvastu Pavapuri Kusinagar
Rampurva Lauriya-Nandangarh Lauriya - Araraj
Vaisali Chirand Pataliputara
Purnia Barbar and Gorthagiri Gaya
Rajagriha Nalanda Champa
Devaka Navadvipa Tamralipti
Kandhar Mohenjodro Kot Diji
Amri Chanho-daro Barbaricum
Pushkar (Ajmer) Sakambhari Nindowari (near 53)
Bairat (Bhabra) Jaipur Padmavati
Deogarh Bharhut Kausambi
Prayaga Sarnath Kasi
Arbuda Madhyamika Daspura
Eran Ujjayani Besnagar
Sanchi Vidisa Rupanath
Tripuri Surkotada Evarka
Lothal Rangapur Girhar (Girinagar or Junagarh)
Valabhi Somnath Bharukacche (Broach, Barygaza)
Bagh Mahismati Harda
Bhagtrav Surat Anupad
Ajanta Ellora Devagiri
Pratisthana (Paithan) Nasik Aparanta
Kanheri Surparaka (Sopara) Elechanta
Karle Bhaja Vatagulma
Maha Kosal Mahakantar Sisupalgarh
Dhauli (Tosali) Puri-Hathigumpha Jauguda
Gangam Kottura Mahendragiri
Devaragiri Devarasthra Visakhapatnam
Pishtapura Kalyana Manyakheta
Vengi Kaurala Ghantasala
Amravati Vatapi Aihole
Maski Yarragudi Vanavasi (Banavasi or Vaijayanti)
Brahmagiri Pallaka Dwarsmudra
Belur Sravana Belgola Kanchi
Uttarmerur Mamlalpuram Sopatma
Arikamdeu Chidambaram Puhar (Kaveripatnam)
Gangaikonda -Choleapuram Nagapattanam Naura
Tyndis Kongu Uraiyar
Srirangam Tiruchirapali Tanjor (Tanjavur)
Madurai Muziris Nelcynda
Balita Korkai Kanyakumari
Tondi Anurudhapur Sriengri (near 133)
Kajangala (near 43) Pattakakal (near 125) Iskkeri (near 132)